Đặt chỗ lớp học
Do giới hạn về quy định số lượng người của chính phủ, hệ thống đặt chỗ tạm thời chưa cho phép đặt trước vé lớp cho bất kỳ loại thẻ hội viên nào. Hội viên có thể đặt vé lớp tại quầy vé tự động trong câu lạc bộ sau khi đã check in.
Vui lòng tham khảo trang này thường xuyên để có các bản cập nhật mới nhất.
Copy link