Liên kết thẻ hội viên trên ứng dụng Livwell
Phần này cung cấp cho bạn tổng quan về cách liên kết Thẻ hội viên của bạn trên ứng dụng Livwell.
Thực hiện từng bước hướng dẫn sau đây và tham khảo video phía trên để liên kết thẻ:
  • Bước 1: Mở ứng dụng LivWell
  • Bước 2: Chọn "Xin chào {Tên của bạn}" ở góc trên cùng bên trái của màn hình để chuyển đến "Hồ sơ cá nhân"
  • Bước 3: Chọn "Liên kết thẻ thành viên của bạn" và nhập Mã khách hàng hiển thị trên thẻ của bạn.
  • Bước 4: Kiểm tra thông tin chi tiết về trạng thái thẻ thành viên bằng cách quay lại màn hình chính tại "CFYC" và chọn "Chi tiết thành viên"
Copy link